مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم امیر مختومی 1200 55.0 5 01:18.320
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم امان محمد قلرعطا 1600 55.0 5 01:49.540
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم آق اویلی بشگرد 1550 54.0 3 01:47.390
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم آق اویلی بشگرد 1000 54.0 4 01:06.100