مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاد کبریا ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه آرمین آق آتابای 1000 50.0 11 01:09.680
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سبیت خاطر عبدالقیوم پقه آرمین آق آتابای 1200 55.0 2 01:12.530
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سبیت خاطر عبدالقیوم پقه آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 01:01.600
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه پیمان قلرعطا 1200 53.0 5 01:15.840
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه محمد خوجملی 1000 52.0 3 01:03.240
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 7 01:04.500