مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوزان امان یامپی ابوطالب چاریزاده 1200 56 5 01:12.83
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امیرپاشا احمد کسلخه امین محمدی 2200 52 7 02:33.74
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرنسس نورالله ایلیاتی نورمحمد بهادر 1000 51 4 01:03.94
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تک آث بندر بهنام و محمد مهدی ایری یعقوب توسلی 1000 50 10 01:06.80
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تاسارا مسعود و نعمان مهرور جواد آچاک 1000 50 7 01:04.85
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ریحان گل محمد رضا و ریحانه قزل کمال دالی جه عطا 1600 52 2 01:43.66
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قره قیز محمدصفا ساریخانی محمد خوجملی 1000 50 7 01:01.51
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ریحان گل امیر محمد کسلخه یعقوب توسلی 1550 52 4 01:39.36
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاسارا عاشر مهروز و اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 50 6 01:04.92
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قره قیز محمدصفا ساریخانی عید محمد غراوی 1200 50 10 01:13.32
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
پرنسس رادین صفایی و امادجان طعنه یعقوب توسلی 1550 51 4 01:45.12
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تک آث بندر حاج آنه شاه ایری یعقوب توسلی 1000 50 8 01:08.66
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اوزان امان یامپی محمد خوجملی 1000 55 3 01:01.39
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه محمد خوجملی 1000 52 7 01:01.73
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهگل کمال خندان نادر صالح پور 1600 52 4 01:40.90
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه 1600 52
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
اوزان امان یامپی ابوطالب چاریزاده 1000 55 1 01:00.36
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهگل کمال خندان آق اویلی بشگرد 1600 51 3 01:41.56
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه محمد خوجملی 1600 52 5 01:43.56
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه یعقوب توسلی 1200 52 5 01:12.34
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:03.97
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مهگل مرحوم حاج خوش گلدی صحنه جواد آچاک 1550 51 4 01:40.70
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اوزان نادر طعنه محمد خوجملی 1200 53 2 01:14.05
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاسارا بهمن مهروز اینچه برون یعقوب توسلی 1000 50 9 01:11.63
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
گل رومیصا آرمان سن سبلی علی رجال 1550 50 9 01:45.39
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوزان تولید و پخش مبلمان ترنم آق اویلی بشگرد 1200 53 5 01:14.65
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
گل رومیصا آرمان سن سبلی یعقوب توسلی ۱۲۰۰ 50
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رعنا اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده یعقوب توسلی 1200 53 8 01:19.۸۱
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 52 7 01:03.96
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهگل مرحوم حاج خوش گلدی صحنه یعقوب توسلی 1000 51 6 01:03.36
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قره قیز محمدصفا ساریخانی ابوطالب چاریزاده 1200 54 9 01:15.65
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جنرال سایت شهیدان حلیم بردی طعنه و حاج امان توسلی جواد آچاک 1000 52 6 01:02.57
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرنسس رادین صفایی وامادجان طعنه نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:06.48
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوزان امید حسن قاسمی محمد خوجملی 1000 53 5 01:03.96