مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوزان امان یامپی ابوطالب چاریزاده 1200 56.0 5 01:12.830
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امیرپاشا احمد کسلخه امین محمدی 2200 52.0 7 02:33.740
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرنسس نورالله ایلیاتی نورمحمد بهادر 1000 51.0 4 01:03.940
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تک آث بندر بهنام و محمد مهدی ایری یعقوب توسلی 1000 50.0 10 01:06.800
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تاسارا مسعود و نعمان مهرور جواد آچاک 1000 50.0 7 01:04.850
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ریحان گل محمد رضا و ریحانه قزل کمال دالی جه عطا 1600 52.0 2 01:43.660
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قره قیز محمدصفا ساریخانی محمد خوجملی 1000 50.0 7 01:01.510
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ریحان گل امیر محمد کسلخه یعقوب توسلی 1550 52.0 4 01:39.360
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاسارا عاشر مهروز و اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 50.0 6 01:04.920
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قره قیز محمدصفا ساریخانی عید محمد غراوی 1200 50.0 10 01:13.320
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
پرنسس رادین صفایی و امادجان طعنه یعقوب توسلی 1550 51.0 4 01:45.120
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تک آث بندر حاج آنه شاه ایری یعقوب توسلی 1000 50.0 8 01:08.660
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اوزان امان یامپی محمد خوجملی 1000 55.0 3 01:01.390
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه محمد خوجملی 1000 52.0 7 01:01.730
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهگل کمال خندان نادر صالح پور 1600 52.0 4 01:40.900
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه 1600 52.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
اوزان امان یامپی ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 1 01:00.360
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهگل کمال خندان آق اویلی بشگرد 1600 51.0 3 01:41.560
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه محمد خوجملی 1600 52.0 5 01:43.560
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه یعقوب توسلی 1200 52.0 5 01:12.340
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 01:03.970
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مهگل مرحوم حاج خوش گلدی صحنه جواد آچاک 1550 51.0 4 01:40.700
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اوزان نادر طعنه محمد خوجملی 1200 53.0 2 01:14.050
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاسارا بهمن مهروز اینچه برون یعقوب توسلی 1000 50.0 9 01:11.630
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
گل رومیصا آرمان سن سبلی علی رجال 1550 50.0 9 01:45.390
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوزان تولید و پخش مبلمان ترنم آق اویلی بشگرد 1200 53.0 5 01:14.650
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
گل رومیصا آرمان سن سبلی یعقوب توسلی 1000 50.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رعنا اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده یعقوب توسلی 1200 53.0 8 01:19.810
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 7 01:03.960
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهگل مرحوم حاج خوش گلدی صحنه یعقوب توسلی 1000 51.0 6 01:03.360
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قره قیز محمدصفا ساریخانی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 9 01:15.650
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جنرال سایت شهیدان حلیم بردی طعنه و حاج امان توسلی جواد آچاک 1000 52.0 6 01:02.570
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرنسس رادین صفایی وامادجان طعنه نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 01:06.480
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوزان امید حسن قاسمی محمد خوجملی 1000 53.0 5 01:03.960