مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
رویال لاین پوشاک ورزشی دوبی اسپرت عید محمد غراوی 1000 55.0 10 01:07.300
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت محمد خوجملی 1000 55.0 4 01:03.660
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رویال لاین محمد جمیل و امیر علی شریفی ابوطالب چاریزاده 1200 55.0 10 01:17.860
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
پدرام ناصر مارامایی عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 1 01:02.760
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت نورمحمد بهادر 1000 53.0 2 01:03.480
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آن دوای اردلان یلقی جواد آچاک 1000 50.0