مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایلیا سردار و سولماز آزمون نادر صالح پور 1600 54 6 01:44.360
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
روجیک آرشام روان محمد خوجملی 1000 52 1 01:02.260
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سریک سردار و سولماز آزمون نادر صالح پور 1000 53 1 00:57.550
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلیا ایلیا چرکزی نادر صالح پور 1550 53 3 01:40.470
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایلیا سردار و سولماز آزمون آرمین آق آتابای 1200 53 5 01:14.330
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
روجیک آرشام روان حسین رجال 1000 52 6 01:04.590
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلیا سردار و سولماز آزمون آرمین آق آتابای 1200 52 3 01:13.350
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
روجیک آرشام روان حسین رجال 1000 52 4 01:03.640