مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی ستار مهرانی 2200 52.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پرسا السا و الینا آرخی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 4 01:12.920
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ای پی ایندی سارا آرخی کمال دالی جه عطا 1200 54.0 1 01:11.450
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پرسا السا و الینا آرخی جواد آچاک 1550 51.0 3 01:38.990
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گلدبوی آنا پقه محمد خوجملی 1000 52.0 7 01:02.260
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ایل هان امیر آرخی محمد خوجملی 1550 54.0 1 01:37.910
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پرسا السا و الینا آرخی پیمان قلرعطا 1000 51.0 5 01:01.900
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ایل هان امیر آرخی محمد خوجملی 1600 52.0 6 01:40.790
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ای پی ایندی سارا آرخی محمد خوجملی 1200 52.0 3 01:12.240
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلدبوی لقمان پقه محمد خوجملی 1200 52.0 5 01:15.260
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کومانچی حاج قربان میرزاعلی بنیامین جرجانی 1600 52.0 2 01:39.520
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترکمن ام وی پی حاجی کوشی و حاج صفر نظری کمال دالی جه عطا 1000 52.0 10 01:09.560
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل هان امیر و سارا آرخی کمال دالی جه عطا 1600 53.0 3 01:42.070
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گلدبوی حاج غفور پقه رامین قهرمانی 1000 52.0 8 01:03.910
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایل هان مهدی آرخی 1600 52.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل هان ایل هان آرخی و عرفان آق ابوطالب چاریزاده 1550 53.0 4 01:40.020
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
کومانچی حاج قربان میرزاعلی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 6 01:13.390
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی ابوطالب چاریزاده 1200 53.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
پرسا السا و الینا آرخی جواد آچاک 1200 51.0 5 01:16.190
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ایل هان حاج آنه آرخی عید محمد غراوی 1200 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نورمحمد بهادر 1200 55.0 5 01:13.730
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
قاصده حاج نفس مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 11 01:06.260
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی ستار مهرانی 1000 53.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کومانچی حاج قربان میرزاعلی محمد خوجملی 1000 54.0 2 01:02.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عالم ناب میرعلی خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 01:02.100
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ای پی ایندی امیر آرخی محمد خوجملی 1000 52.0 3 01:03.080