مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی ستار مهرانی 2200 52
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ای پی ایندی سارا آرخی کمال دالی جه عطا 1200 54 1 01:11.45
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پرسا السا و الینا آرخی کمال دالی جه عطا 1200 52 4 01:12.92
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پرسا السا و الینا آرخی جواد آچاک 1550 51 3 01:38.99
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ایل هان امیر آرخی محمد خوجملی 1550 54 1 01:37.91
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گلدبوی آنا پقه محمد خوجملی 1000 52 7 01:02.26
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ای پی ایندی سارا آرخی محمد خوجملی 1200 52 3 01:12.24
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ایل هان امیر آرخی محمد خوجملی 1600 52 6 01:40.79
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پرسا السا و الینا آرخی پیمان قلرعطا 1000 51 5 01:01.90
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کومانچی حاج قربان میرزاعلی بنیامین جرجانی 1600 52 2 01:39.52
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلدبوی لقمان پقه محمد خوجملی 1200 52 5 01:15.26
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترکمن ام وی پی حاجی کوشی و حاج صفر نظری کمال دالی جه عطا 1000 52 10 01:09.56
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل هان امیر و سارا آرخی کمال دالی جه عطا 1600 53 3 01:42.07
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گلدبوی حاج غفور پقه رامین قهرمان 1000 52 8 01:03.91
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایل هان مهدی آرخی 1600 52
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل هان ایل هان آرخی و عرفان آق ابوطالب چاریزاده 1550 53 4 01:40.02
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
کومانچی حاج قربان میرزاعلی ابوطالب چاریزاده 1200 54 6 01:13.39
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی ابوطالب چاریزاده 1200 53
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
پرسا السا و الینا آرخی جواد آچاک 1200 51 5 01:16.19
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نورمحمد بهادر 1200 55 5 01:13.73
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ایل هان حاج آنه آرخی عید محمد غراوی 1200 53
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
قاصده حاج نفس مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 50 11 01:06.26
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عالم ناب میرعلی خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54 4 01:02.10
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کومانچی حاج قربان میرزاعلی محمد خوجملی 1000 54 2 01:02.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی ستار مهرانی 1000 53
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ای پی ایندی امیر آرخی محمد خوجملی 1000 52 3 01:03.08