مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بای کال شیرمحمد سلیمانی علی رجال 1600 54 2 01:46.89
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بای کال شیرمحمد سلیمانی علی رجال 1000 53 5 01:05.96
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلی چارمنز عبدالباسط پورقاز علی رجال 1000 52 7 01:12.56