مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آریس گلد حاج نورگلدی پساوند امیر مختومی 1000 51 6 01:01.55
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آریس گلد حاج نورگلدی پساوند رامین قهرمان 1200 50 6 01:15.02
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آریس گلد حاج قادیر میرابی امیر مختومی 1000 53 2 01:01.77
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آریس گلد حاج قادیر میرابی امیر مختومی 1000 53 4 01:03.26
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آریس گلد حاج قادیر میرابی عبدالرحیم آرامیده 1200 53 10 01:17.91
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آریس گلد حاج قادیر میرابی 1200 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آریس گلد اسماعیل پساوند و منصور کمی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:03.05
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آریس گلد اسماعیل پساوند و منصور کمی نادر صالح پور 1000 51 5 01:04.06