مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بای کال شیرمحمد سلیمانی امیر مختومی 1600 52.0 3 01:45.510
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لیانا حسام الدین بختیار پیمان قلرعطا 1200 50.0 4 01:13.430
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
فارلپ محمد صدیق توماج علی رضا شامیر 1550 52.0 6 01:56.920
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
لیانا حسام الدین بختیار بنیامین جرجانی 1550 52.0 2 01:40.930
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
لیانا حسام الدین بختیار امیر مختومی 1200 50.0 9 01:15.620
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
لیانا حسام الدین بختیار متین جرجانی 1000 50.0 2 01:03.510
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دشت یلقی حاج غفور و حاجی قریشی 1000 50.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیانا حسام الدین بختیار مهدی صداقت 1200 50.0 8 01:18.810
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فارلپ محمد صدیق توماج 1000 52.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لیانا حسام الدین بختیار رامین قهرمان 1000 50.0 5 01:04.270
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بای کال شیرمحمد سلیمانی علی محمد غراوی 1000 53.0 7 01:10.240
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آذین مهر حاج پرویز میلاد و محمد مولودی عبدالمتین توماج 1000 52.0 8 01:13.520
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
دشت یلقی حاج غفور شریفی مهرداد خوجملی 1000 50.0 4 01:07.250