مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مشکل عبدی پقه پیمان قلرعطا 2200 57.0 5 02:26.540
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازمارال احسان و ایمان غراوی پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 01:00.190
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1000 52.0 4 00:59.530
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو 1000 55.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ساقه عاشور قربان پور پیمان قلرعطا 1000 50.0 2 01:01.810
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بلک استورم حاج ستار چوری 1200 52.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لرداسفینکس عبدالباسط و الیاس و محمد صفا برنجی پیمان قلرعطا 1200 54.0 7 01:12.890
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
شهربانو رهسپار سید مهدی حقگو 1000 50.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو پیمان قلرعطا 1000 51.0 1 01:09.830
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد پیمان قلرعطا 1000 52.0 7 01:00.750
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مشکل عبدی پقه پیمان قلرعطا 1200 52.0 7 01:11.380
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جانام احسان ایزدی پیمان قلرعطا 1000 52.0 9 01:02.540
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دازمارال مجید و صمد غراوی محمد خوجملی 1000 54.0 4 01:00.960
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مشکل عبدی پقه پیمان قلرعطا 1000 52.0 5 01:01.070
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دازمارال مجید و صمد غراوی پیمان قلرعطا 1600 50.0 7 01:45.450
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رسپکت تیبل آیدین موحد نورمحمد بهادر 1600 50.0 4 01:44.150
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو پیمان قلرعطا 1600 55.0 4 01:56.220
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جانام احسان ایزدی پیمان قلرعطا 1000 52.0 8 01:01.520
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فلاور هج حاج نادر موحد 1200 51.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو آق اویلی بشگرد 1200 51.0 4 01:25.630
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 01:10.880
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی آرمین آق آتابای 1200 55.0 7 01:14.060
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مشکل عبدی پقه 1000 52.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
دازمارال مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی محمد خوجملی 1000 53.0 3 01:01.420
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گلاسکو عاشور قربانپور آرمین آق آتابای 1000 54.0 5 01:03.190
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
طاهاهورس سینا و محمد امین ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 01:03.340
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی آرمین آق آتابای 1000 55.0 6 01:04.680
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مشکل عبدی پقه محمد خوجملی 1000 57.0 2 01:02.920
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 01:13.480
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شهربانو رهسپار سید مهدی حقگو 1000 50.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مشکل عبدی ملا پقه پیمان قلرعطا 1550 56.0 3 01:40.450
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو امین محمدی 1200 55.0 2 01:23.020
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 00:59.880
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رسپکت تیبل حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1200 50.0 2 01:14.300
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 00:59.700
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
باب جوی دانیال سلیم و داود ظفریان پیمان قلرعطا 1000 52.0 5 01:05.690
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دازمارال بی بی حلیمه غراوی آق اویلی بشگرد 1200 56.0 1 01:12.600
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی 1200 55.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مشکل عبدی ملا پقه جواد آچاک 1200 56.0 4 01:13.860
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رسپکت تیبل حاج نادر موحد محمد خوجملی 1000 52.0 2 01:03.020
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
قاصده عبدالوهاب مهرانی محمد خوجملی 1200 50.0 7 01:17.030
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
طاهاهورس غفار باستان محمد خوجملی 1200 57.0 3 01:14.240
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مشکل عبدی ملا پقه محمد خوجملی 1000 55.0 3 01:01.980
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی 1000 55.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آتنا گل خلیل باستان و ادریس پقه 1000 52.0
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ساقه مجید قربانپور و امین وثوق مهران عطا 1000 50.0 6 01:07.240
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قاصده عبدالوهاب مهرانی مهران عطا 1000 50.0 5 01:03.980
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو مهران عطا 1000 51.0 2 01:13.160
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فلاور هج حاج نادر موحد ستار مهرانی 1000 55.0 4 01:01.560
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گل آی جهان طاغن و طواق یلمه مهران عطا 1000 51.0 8 01:05.320
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
دازمارال ایمان غراوی محمد خوجملی 1000 50.0 1 01:02.030
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی مهران عطا 1000 53.0 4 01:03.080
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بلک استورم حاج ستار چوری 1000 52.0