مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مشکل عبدی پقه پیمان قلرعطا 2200 57 5 02:26.54
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو 1000 55
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازمارال احسان و ایمان غراوی پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:00.19
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1000 52 4 00:59.53
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بلک استورم حاج ستار چوری 1200 52
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ساقه عاشور قربان پور پیمان قلرعطا 1000 50 2 01:01.81
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لرداسفینکس عبدالباسط و الیاس و محمد صفا برنجی پیمان قلرعطا 1200 54 7 01:12.89
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مشکل عبدی پقه پیمان قلرعطا 1200 52 7 01:11.38
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:00.75
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو پیمان قلرعطا 1000 51 1 01:09.83
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
شهربانو رهسپار سید مهدی حقگو 1000 50
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جانام احسان ایزدی پیمان قلرعطا 1000 52 9 01:02.54
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مشکل عبدی پقه پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:01.07
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دازمارال مجید و صمد غراوی محمد خوجملی 1000 54 4 01:00.96
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دازمارال مجید و صمد غراوی پیمان قلرعطا 1600 50 7 01:45.45
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رسپکت تیبل آیدین موحد نورمحمد بهادر 1600 50 4 01:44.15
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو پیمان قلرعطا 1600 55 4 01:56.22
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جانام احسان ایزدی پیمان قلرعطا 1000 52 8 01:01.52
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فلاور هج حاج نادر موحد 1200 51
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو آق اویلی بشگرد 1200 51 4 01:25.63
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی آرمین آق آتابای 1200 55 7 01:14.06
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1200 54 1 01:10.88
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گلاسکو عاشور قربانپور آرمین آق آتابای 1000 54 5 01:03.19
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
دازمارال مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی محمد خوجملی 1000 53 3 01:01.42
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مشکل عبدی پقه 1000 52
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مشکل عبدی پقه محمد خوجملی 1000 57 2 01:02.92
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی آرمین آق آتابای 1000 55 6 01:04.68
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
طاهاهورس سینا و محمد امین ایری بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:03.34
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شهربانو رهسپار سید مهدی حقگو 1000 50
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:13.48
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو امین محمدی 1200 55 2 01:23.02
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مشکل عبدی ملا پقه پیمان قلرعطا 1550 56 3 01:40.45
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1000 50 1 00:59.88
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رسپکت تیبل حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1200 50 2 01:14.30
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رسپکت تیبل حاج نادر موحد محمد خوجملی 1000 52 2 01:03.02
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مشکل عبدی ملا پقه جواد آچاک 1200 56 4 01:13.86
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی 1200 55
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دازمارال بی بی حلیمه غراوی آق اویلی بشگرد 1200 56 1 01:12.60
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
باب جوی دانیال سلیم و داود ظفریان پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:05.69
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
فلاور هج حاج نادر موحد آق اویلی بشگرد 1000 50 3 00:59.70
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
قاصده عبدالوهاب مهرانی محمد خوجملی 1200 50 7 01:17.03
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آتنا گل خلیل باستان و ادریس پقه ۱۲۰۰ 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی 1000 55
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مشکل عبدی ملا پقه محمد خوجملی 1000 55 3 01:01.98
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
طاهاهورس غفار باستان محمد خوجملی 1200 57 3 01:14.24
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قاصده عبدالوهاب مهرانی مهران عطا 1000 50 5 01:03.98
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ساقه مجید قربانپور و امین وثوق مهران عطا 1000 50 6 01:07.24
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فلاور هج حاج نادر موحد ستار مهرانی 1000 55 4 01:01.56
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو مهران عطا 1000 51 2 01:13.16
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی مهران عطا 1000 53 4 01:03.08
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
دازمارال ایمان غراوی محمد خوجملی 1000 50 1 01:02.03
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گل آی جهان طاغن و طواق یلمه مهران عطا 1000 51 8 01:05.32
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بلک استورم حاج ستار چوری 1000 52