مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
انجوی تاچ محمد آخوند آتابای ابوطالب چاریزاده 1600 54.0 9 01:47.820
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
انجوی تاچ محمد آخوند آتابای پیمان قلرعطا 1000 54.0 7 01:01.650
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تامکت هلیا غفاری رامین قهرمان 1550 52.0 7 01:40.820
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
انجوی محبوبه آتابای و محیا محمد آلق آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 01:12.740
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای کمال دالی جه عطا 1550 52.0 6 01:40.720
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل سویر کمال الدین غلامی نورمحمد بهادر 1200 52.0 4 01:15.350
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای مهرداد خوجملی 1200 52.0 7 01:15.160
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ایل سویر ارازقلیچ کسلخه عبدالحلیم قبادی 1200 52.0 8 01:15.020
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای ستار مهرانی 1200 52.0 5 01:16.080