مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شوالیه فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 54 3 01:12.06
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اگتروس آرتین و سلین اوده آق اویلی بشگرد 2200 53 3 02:24.79
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
معرکه راضیه و مهسا جرجانی آرمین آق آتابای 1600 55 4 01:43.91
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اسکای لاو خان گلدی شکیبا آق اویلی بشگرد 1600 53 5 01:43.97
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54 3 00:59.31
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جیگه بوم مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی علی رضا شامیر 1000 50 9 01:06.13
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 50 5 01:01.38
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسکای لاو خان گلدی شکیبا آرمین آق آتابای 1550 53 5 01:41.47
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی نورمحمد بهادر 1550 50 5 01:41.75
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
معرکه راضیه و مهسا جرجانی آرمین آق آتابای 1550 54 1 01:40.18
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1200 50 5 01:13.09
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی آرمین آق آتابای 1200 59 1 01:09.58
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی محمد خوجملی 1200 54 4 01:10.45
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اگتروس دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری آق اویلی بشگرد 1550 53 4 01:38.49
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 9 01:03.85
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز آرمین آق آتابای 1600 54 3 01:40.07
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 53 11 01:03.22
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 50 1 01:02.52
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تامارا فرهاد ترکمنی آرمین آق آتابای 1000 51 1 01:00.53
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی آرمین آق آتابای 1200 54 5 01:12.64
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اگتروس فرسام و آرتین اوده آق اویلی بشگرد 1600 53 1 01:42.51
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اندی هج عباس و جواد قدیری 1200 53
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1200 50 4 01:14.74
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اندی هج عباس و جواد قدیری آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:01.42
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی آرمین آق آتابای 1600 59 1 01:39.46
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز نورمحمد بهادر 1600 53 3 01:39.58
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اسکای لاو خان گلدی شکیبا آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.44
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آیدا عثمان مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 4 01:04.29
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست آرمین آق آتابای 1000 50 9 01:04.39
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان کمال دالی جه عطا 1000 53 2 01:02.64
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 53 1 01:02.47
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ماکان دانیال طاهری کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:11.14
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شوالیه ایلیاد و وحید اوده آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:11.30
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فریدا فرامرز و یونس آتابای آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:02.81
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی آرمین آق آتابای 1000 54 7 01:01.22
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فریدا حاج نوروز قلی آتابای آرمین آق آتابای 1000 52 8 01:02.35
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اسکای لاو عبدالحمید شکیبا آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:03.53
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاجقلی یکدست عبدالحلیم قبادی 1000 50 11 01:04.73
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آزملیسا سینا میرزاعلی و رسول پقه آرمین آق آتابای 1200 50 8 01:17.79
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اگتروس فرسام و آرتین اوده 1200 53
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اوچربانو دکتر توی محمد مهرانی آرمین آق آتابای 1200 50 6 01:15.30
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا عبدالحلیم قبادی 1200 50 2 01:13.37
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان امین محمدی 1200 53 4 01:15.89
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1200 52 3 01:15.43
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اورلیا خوجه قلی حاجی پقه عبدالحلیم قبادی 1000 50 9 01:05.35
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
لرداسفینکس شیخ حاجی و امانقلی برنجی 1200 54
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
جانام احسان ایزدی 1200 52
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی آرمین آق آتابای 1200 53 6 01:15.22
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شوالیه ایلیاد و وحید اوده آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:13.42
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
جانام احسان ایزدی محمد خوجملی 1200 52 6 01:14.98
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماکان دانیال طاهری کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:13.30
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوچربانو داود مهرانی عبدالحلیم قبادی 1200 50 7 01:16.93
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی عید محمد غراوی 1200 61 2 01:11.86
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عالم ناب میرعلی خوجملی محمد خوجملی 1200 54 3 01:12.34
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لرداسفینکس شیخ حاجی و امانقلی برنجی نورمحمد بهادر 1000 54 8 01:03.15
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی کمال دالی جه عطا 1200 53 1 01:14.16
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تارادیس وهاب کم 1000 52
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ستار مهرانی 1200 61 3 01:13.45
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شهباد متین خرمالی جواد آچاک 1000 53 4 01:03.06
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جانام احسان ایزدی نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:02.70
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اوچربانو داود مهرانی عبدالحلیم قبادی 1000 50 3 01:05.51
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل آشورآباد حاج علی یمودی عبدالحلیم قبادی 1000 51 9 01:06.12
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تامارا فرهاد ترکمنی عید محمد غراوی 1000 51 4 01:03.44
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عالم ناب میرعلی خوجملی عید محمد غراوی 1000 54 3 01:01.84
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بای بای حاج امان گلدیانی ستار مهرانی 1000 60 1 01:01.12
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جانام مرحوم حاج طواق قلی ایزدی عید محمد غراوی 1000 52 8 01:04.36
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شهباد متین خرمالی عید محمد غراوی 1000 53 4 01:03.42
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شوالیه مهندس وحید اوده آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:02.38
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی عید محمد غراوی 1000 52 6 01:05.02
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جیگه بوم مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 52