مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اگتروس آرتین و سلین اوده آق اویلی بشگرد 2200 53.0 3 02:24.790
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شوالیه فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 54.0 3 01:12.060
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اسکای لاو خان گلدی شکیبا آق اویلی بشگرد 1600 53.0 5 01:43.970
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
معرکه راضیه و مهسا جرجانی آرمین آق آتابای 1600 55.0 4 01:43.910
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 01:01.380
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جیگه بوم مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی علی رضا شامیر 1000 50.0 9 01:06.130
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54.0 3 00:59.310
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسکای لاو خان گلدی شکیبا آرمین آق آتابای 1550 53.0 5 01:41.470
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1200 50.0 5 01:13.090
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
معرکه راضیه و مهسا جرجانی آرمین آق آتابای 1550 54.0 1 01:40.180
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی نورمحمد بهادر 1550 50.0 5 01:41.750
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی محمد خوجملی 1200 54.0 4 01:10.450
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی آرمین آق آتابای 1200 59.0 1 01:09.580
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 01:03.850
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اگتروس دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری آق اویلی بشگرد 1550 53.0 4 01:38.490
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 53.0 11 01:03.220
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز آرمین آق آتابای 1600 54.0 3 01:40.070
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تامارا فرهاد ترکمنی آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 01:00.530
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 01:02.520
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی آرمین آق آتابای 1200 54.0 5 01:12.640
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1200 50.0 4 01:14.740
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اندی هج عباس و جواد قدیری 1200 53.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اگتروس فرسام و آرتین اوده آق اویلی بشگرد 1600 53.0 1 01:42.510
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز نورمحمد بهادر 1600 53.0 3 01:39.580
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی آرمین آق آتابای 1600 59.0 1 01:39.460
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آیدا عثمان مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:04.290
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اسکای لاو خان گلدی شکیبا آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:01.440
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اندی هج عباس و جواد قدیری آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 01:01.420
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شوالیه ایلیاد و وحید اوده آق اویلی بشگرد 1200 52.0 2 01:11.300
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ماکان دانیال طاهری کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:11.140
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فریدا فرامرز و یونس آتابای آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 01:02.810
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 01:02.470
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 01:02.640
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 01:04.390
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فریدا حاج نوروز قلی آتابای آرمین آق آتابای 1000 52.0 8 01:02.350
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی آرمین آق آتابای 1000 54.0 7 01:01.220
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاجقلی یکدست عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 11 01:04.730
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اسکای لاو عبدالحمید شکیبا آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 01:03.530
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا عبدالحلیم قبادی 1200 50.0 2 01:13.370
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اوچربانو دکتر توی محمد مهرانی آرمین آق آتابای 1200 50.0 6 01:15.300
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اگتروس فرسام و آرتین اوده 1200 53.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آزملیسا سینا میرزاعلی و رسول پقه آرمین آق آتابای 1200 50.0 8 01:17.790
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1200 52.0 3 01:15.430
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان امین محمدی 1200 53.0 4 01:15.890
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اورلیا خوجه قلی حاجی پقه عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 9 01:05.350
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
لرداسفینکس شیخ حاجی و امانقلی برنجی 1200 54.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شوالیه ایلیاد و وحید اوده آق اویلی بشگرد 1200 52.0 1 01:13.420
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی آرمین آق آتابای 1200 53.0 6 01:15.220
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
جانام احسان ایزدی 1200 52.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عالم ناب میرعلی خوجملی محمد خوجملی 1200 54.0 3 01:12.340
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی عید محمد غراوی 1200 61.0 2 01:11.860
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوچربانو داود مهرانی عبدالحلیم قبادی 1200 50.0 7 01:16.930
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماکان دانیال طاهری کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 01:13.300
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
جانام احسان ایزدی محمد خوجملی 1200 52.0 6 01:14.980
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لرداسفینکس شیخ حاجی و امانقلی برنجی نورمحمد بهادر 1000 54.0 8 01:03.150
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تارادیس وهاب کم 1000 52.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 1 01:14.160
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تامارا فرهاد ترکمنی عید محمد غراوی 1000 51.0 4 01:03.440
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل آشورآباد حاج علی یمودی عبدالحلیم قبادی 1000 51.0 9 01:06.120
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ستار مهرانی 1200 61.0 3 01:13.450
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اوچربانو داود مهرانی عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 3 01:05.510
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جانام احسان ایزدی نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 01:02.700
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شهباد متین خرمالی جواد آچاک 1000 53.0 4 01:03.060
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بای بای حاج امان گلدیانی ستار مهرانی 1000 60.0 1 01:01.120
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عالم ناب میرعلی خوجملی عید محمد غراوی 1000 54.0 3 01:01.840
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جانام مرحوم حاج طواق قلی ایزدی عید محمد غراوی 1000 52.0 8 01:04.360
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شوالیه مهندس وحید اوده آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 01:02.380
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شهباد متین خرمالی عید محمد غراوی 1000 53.0 4 01:03.420
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی عید محمد غراوی 1000 52.0 6 01:05.020
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جیگه بوم مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی 1000 52.0