مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
طاهاهورس عثمان باستان 2200 53.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کارا دل حاج آنه محمد پنق 1600 52.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آس افغان ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی امین محمدی 1000 50.0 6 01:04.810
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مهدیارهورس آمنه علیپور نثار محمدی 1000 52.0 6 01:04.480
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرگام مهر کوروش حدادی آق اویلی بشگرد 1000 53.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آس افغان نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی امین محمدی 1000 50.0 9 01:05.860
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لادی هانی مبین کلته امین محمدی 1550 53.0 6 01:41.950
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
لادی هانی مبین کلته 1000 53.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مهدیارهورس آمنه علیپور نثار محمدی 1550 52.0 5 01:47.620
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آتنا گل خلیل باستان و ادریس پقه امین محمدی 1000 52.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
لادی هانی مبین کلته امین محمدی 1000 52.0 2 01:03.610
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کارا دل حاج آنه محمد پنق نثار محمدی 1200 52.0 7 01:15.740
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سایروس مرتضی شیرازی نصار احمد محمدی 1000 52.0 8 01:05.980
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طاهاهورس غفار باستان ستار مهرانی 1600 52.0 2 01:40.590
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لادی ماری ماریا کلته امین محمدی 1000 50.0 10 01:02.520
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لادی راکی محمد طاها کلته امین محمدی 1000 52.0 3 01:03.720
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
طاهاهورس غفار باستان امین محمدی 1200 52.0 6 01:12.870
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
لادی ماری ماریا کلته آق اویلی بشگرد 1000 50.0 10 01:05.060
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کارا دل حاج آنه محمد پنق امین محمدی 1200 52.0 8 01:16.990
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرگام مهر آراد مهرپرور آق اویلی بشگرد 1200 53.0 3 01:23.580
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آس افغان نسا و سونیا محمدی نصار احمد محمدی 1000 50.0 8 01:10.480
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کارا دل شهرام شهبازی نصار احمد محمدی 1000 52.0 1 01:03.870
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لادی ماری ماریا کلته آق اویلی بشگرد 1200 50.0 10 01:19.150
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
خاتون عبدالرحیم پنق نثار محمدی 1200 50.0 12 01:29.790
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لادی ماری ماریا کلته آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 01:05.340
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آرگام مهر آراد مهرپرور آق اویلی بشگرد 1000 55.0 1 01:09.280
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ال قوش حاج عبدالجلیل بابایی نصار احمد محمدی 1000 50.0 7 01:07.060
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ال قوش مرحوم حاج عبدی ملا بابایی عید محمد غراوی 1000 50.0 8 01:06.490