مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
طاهاهورس عثمان باستان 2200 53
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مهدیارهورس آمنه علیپور نثار محمدی 1000 52 6 01:04.48
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آس افغان ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی امین محمدی 1000 50 6 01:04.81
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کارا دل حاج آنه محمد پنق 1600 52
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرگام مهر کوروش حدادی آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آس افغان نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی امین محمدی 1000 50 9 01:05.86
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لادی هانی مبین کلته امین محمدی 1550 53 6 01:41.95
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مهدیارهورس آمنه علیپور نثار محمدی 1550 52 5 01:47.62
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
لادی هانی مبین کلته 1000 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آتنا گل خلیل باستان و ادریس پقه امین محمدی 1000 52
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
لادی هانی مبین کلته امین محمدی 1000 52 2 01:03.61
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طاهاهورس غفار باستان ستار مهرانی 1600 52 2 01:40.59
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کارا دل حاج آنه محمد پنق نثار محمدی 1200 52 7 01:15.74
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سایروس مرتضی شیرازی نصار احمد محمدی 1000 52 8 01:05.98
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لادی ماری ماریا کلته امین محمدی 1000 50 10 01:02.52
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لادی راکی محمد طاها کلته امین محمدی 1000 52 3 01:03.72
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
طاهاهورس غفار باستان امین محمدی 1200 52 6 01:12.87
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
لادی ماری ماریا کلته آق اویلی بشگرد 1000 50 10 01:05.06
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کارا دل حاج آنه محمد پنق امین محمدی 1200 52 8 01:16.99
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرگام مهر آراد مهرپرور آق اویلی بشگرد 1200 53 3 01:23.58
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آس افغان نسا و سونیا محمدی نصار احمد محمدی 1000 50 8 01:10.48
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کارا دل شهرام شهبازی نصار احمد محمدی 1000 52 1 01:03.87
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لادی ماری ماریا کلته آق اویلی بشگرد 1200 50 10 01:19.15
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
خاتون عبدالرحیم پنق نثار محمدی 1200 50 12 01:29.79
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لادی ماری ماریا کلته آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:05.34
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ال قوش حاج عبدالجلیل بابایی نصار احمد محمدی 1000 50 7 01:07.06
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آرگام مهر آراد مهرپرور آق اویلی بشگرد 1000 55 1 01:09.28
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ال قوش مرحوم حاج عبدی ملا بابایی عید محمد غراوی 1000 50 8 01:06.49