مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مای ناز امیر حسین گری جواد آچاک 1600 50.0 3 01:43.230
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کروم شمس الدین خاکپور مشتی برهان 1600 52.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کروم شمس الدین خاکپور مشتی برهان نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 01:03.680
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مای ناز محمد حافظ پقه نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 01:02.390
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
کروم عثمان ایری محمد خوجملی 1000 52.0 7 01:06.560
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مای ناز محمد حافظ پقه جواد آچاک 1000 50.0 8 01:03.230