مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بادیگارد عبدالله هیوه چی محمد خوجملی 1600 54.0 8 01:44.790
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بادیگارد عبدالله هیوه چی عید محمد غراوی 1550 54.0 6 01:41.710
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سی کاس ایوب نوری زاده عید محمد غراوی 1000 52.0 5 01:03.880
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بادیگارد عبدالله هیوه چی متین جرجانی 1000 54.0 5 01:02.350
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بادیگارد عبدالله هیوه چی متین جرجانی 1200 53.0 3 01:13.650
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آن دوای سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی متین جرجانی 1000 51.0 9 01:06.240
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آن دوای سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی متین جرجانی 1600 50.0 3 01:47.170
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بادیگارد عبدالله هیوه چی متین جرجانی 1000 54.0 2 01:02.160
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
بادیگارد مرحوم قدیر هیوه چی متین جرجانی 1000 53.0 3 01:02.930
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بادیگارد مرحوم قدیر هیوه چی رامین قهرمان 1200 53.0 5 01:15.070
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سی کاس اویس و دایان اورگلی رامین قهرمان 1000 52.0 9 01:06.690
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بادیگارد مرحوم حاج امان هیوه چی متین جرجانی 1000 53.0 4 01:05.750
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
سی کاس مرحوم حاجی گلدی اورگلی و ایوب وجدانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 8 01:09.180
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بادیگارد مرحوم حاج میرزا هیوه چی 1000 53.0