مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلد لیدی باشگاه سروین موسی محمدی 1000 50 2 01:01.60