مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
وابل جواد قدیری و فرهاد آذری امیر مختومی 2200 50.0 7 02:28.260
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
وابل جواد قدیری و فرهاد آذری امیر مختومی 1550 53.0 1 01:39.940
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گزل شاه دانیال چشته و منان ارازلی پیمان قلرعطا 1000 50.0 10 01:05.660
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
وابل جواد قدیری و فرهاد آذری جواد آچاک 1000 53.0 5 01:03.320