مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سای چلنج رامین قهرمانی رامین قهرمان 1000 50 4 01:02.10
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اورگیت کمال کر رامین قهرمان 1000 52 7 01:07.42
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سای چلنج طهورا و محمد رضوان سیدی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 53 3 01:00.77
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سای چلنج آتنا و جلیل نیازی رامین قهرمان 1200 52 3 01:14.10
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سای چلنج مبلمان دکوراسیون صدف رامین قهرمان 1200 50 2 01:14.12
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سای چلنج محمد رسول تقان پور و مصطفی قربانی بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:04.28