مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای ناز ساتی اینچه برون آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 01:04.790
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ربکا زیبا مسعود آسوده رامین قهرمانی 1000 50.0 7 01:03.180
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جانان محمد صفا طاطاری 1000 50.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گلدن بل ایوب وجدانی آرمین آق آتابای 1200 52.0 6 01:12.880
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بای بای ناز ساتی اینچه برون 1000 50.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
انجوی بابا ارمشی و بابا راوشی ستار مهرانی 1200 54.0 4 01:13.360
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جانان ایتای و حنیف تاتاری رامین قهرمانی 1000 50.0 6 01:04.460
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بای بای ناز قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 01:03.730
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گل یوکابد هلیا غفاری کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 01:02.280
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
انجوی فرهاد آتابای و فرزین کر جواد آچاک 1200 54.0 4 01:13.340
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن چنس حمیدرضا حسینی 1000 52.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
انجوی مسعود افراس آب 1200 54.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
انجوی تاج محمد آخوند آتابای محمد خوجملی 1000 54.0 7 01:03.780
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بای بای ناز قربان قلی اینچه برون مهرداد خوجملی 1000 50.0 11 01:08.400