مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آت رو امیر میرمحمدی 1000 52.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فایر فلای محمد رضا نوری نادر صالح پور 1200 52.0 5 01:14.430
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آلتون آتا مرحوم تقی افق عطا 1550 51.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آت رو امیر میرمحمدی 1550 52.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سیتی گل حسین گلستان پور 1600 50.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
فایر فلای محمد رضا نوری نادر صالح پور 1000 52.0 3 01:02.570
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آلتون آتا مرحوم تقی افق عطا 1000 51.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
کرایس لر علیرضا تارک 1200 52.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سیتی گل حسین گلستان پور کمال صالح پور 1000 51.0 4 01:04.150
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اگتروس امین پنق و یحیی میر حسینی نادر صالح پور 1550 51.0 2 01:42.380
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کرایس لر علیرضا تارک عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 3 01:00.550
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیتی گل گلستانی و مجید صالحپور نادر صالح پور 1000 50.0 3 01:03.390
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کرایس لر جهانگیر تارک ستار مهرانی 1000 53.0 5 01:01.110
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اگتروس امین پنق و یحیی میر حسینی نادر صالح پور 1200 53.0 2 01:15.010