مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بازنوش قره بولاغ امید میرابی و مسعود تراچ بنیامین جرجانی 2200 55 2 02:24.64
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
چرنویل آرال تاتار نادر صالح پور 1000 53 9 01:02.02
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مگارا امین تاتار کمال دالی جه عطا 1000 51 2 01:00.03
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
هیستوریا امان تاتار نورمحمد بهادر 1200 53 10 01:14.04
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هیستوریا امان تاتار مهرداد خوجملی 1550 53 9 01:43.30
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
هیستوریا امان تاتار یعقوب توسلی 1000 53 12 01:03.98
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
چرنویل آرال تاتار 1000 53
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی نورمحمد بهادر 1000 57 3 01:00.64
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مگارا امین و آرال تاتار مهرداد خوجملی 1000 51 7 01:02.11
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی کمال دالی جه عطا 1200 56 3 01:12.12
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اسکانیا یعقوب میرابی 1200 55
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق رامین قهرمان 1000 55 4 01:03.96
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.75
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق آرمین آق آتابای 1550 55 6 01:43.18
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی کمال دالی جه عطا 1200 54 1 01:13.02
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق آق اویلی بشگرد 1200 55 5 01:15.24
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مگارا آرال تاتار 1200 51
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
چرنویل آرال تاتار عبدالرحیم آرامیده 1200 53
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 2 01:03.04
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مگارا امین تاتار نورمحمد بهادر 1000 53 2 01:02.63
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق ابوطالب چاریزاده 1000 53 10 01:04.48
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
چرنویل امین تاتار آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بازنوش قره بولاغ ایمان آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 53 3 01:02.27
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بازنوش قره بولاغ امید میرابی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:03.01
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
چرنویل امین تاتار کمال دالی جه عطا 1000 53 5 01:04.00
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مگارا امین تاتار یاسر جرجانی 1000 53 4 01:03.40