مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
طلادار فرهاد پاکزاد ستار مهرانی 1200 53 1 01:11.36
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1600 53 9 01:45.25
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ضدفور حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:01.71
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
گل نسیم محمد سالاری 1550 50
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1550 54 2 01:40.79
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
طلادار عیدی پاکزاد ستار مهرانی 1000 52 3 01:00.02
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ضدفور حامد چاوش کمال دالی جه عطا 1000 52 4 01:02.35
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گل نسیم محمد سالاری نادر صالح پور 1000 50 6 01:02.19
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:02.85
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آلتون سا حاج طواق مراد آق کمال دالی جه عطا 1000 51 2 01:00.53
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
نایس لیدی مرحوم بهرام دردی قربانی ستار مهرانی 1000 52 5 01:02.16
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحیم آرامیده 1000 52 5 01:01.28
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
گل نسیم محمد سالاری آق اویلی بشگرد 1200 50 7 01:14.78
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
چرچیل حاجی احمد تراچ 1200 56
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نایس لیدی دانیال و عبدالحنان قربانی نادر صالح پور 1200 52 5 01:14.07
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اکسیر ایوب امانزاده و کامبیز باستان عید محمد غراوی 1000 53 6 01:04.77
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد بنیامین جرجانی 1000 52 7 01:06.68
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گل نسیم محمد سالاری بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:03.93
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد ستار مهرانی 1000 52 3 01:04.88
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
چرچیل حاجی احمد تراچ ستار مهرانی 1000 53 01:02.10
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ضد1 حامد چاوش 1200 57
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
فونگ هج نعمت پاکزاد پیمان قلرعطا 1200 52 5 01:15.41
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل نسیم شادروان عبدالغفور گل بنیامین جرجانی 1000 51 2 01:03.78
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نایس لیدی مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:04.02
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گل نسیم مرحوم عوض حاجی سالاری کمال دالی جه عطا 1000 50 3 01:04.51
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
فونگ هج نعمت پاکزاد کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:02.16
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نایس لیدی مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52 7 01:04.12
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فونگ هج نعمت پاکزاد کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:02.56
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلتون سا حاج طواق مراد آق کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:01.68