مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرشین لیدی۲ امانقلی بدراقی محمد خوجملی 1000 50.0 8 01:05.290
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتارا سردار آتابای و آیدین قولرعطا محمد خوجملی 1600 52.0 1 01:44.320
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
یوهان بلیک حاجی محمد قریشی محمد خوجملی 1000 54.0 2 01:02.790
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آی هان فخرالدین پقه 1000 54.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرتانیا رضا کاظمی امین محمدی 1000 54.0 5 01:04.930
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اورهان قرق اورهان قلیچی 1000 53.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتارا مروه و راحله آق و آیدین و هادی قلر عطا ستار مهرانی 1550 52.0 4 01:41.570
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی هان مهندس عبدالحی قریشی ستار مهرانی 1200 54.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آی هان مهندس عبدالحی قریشی محمد خوجملی 1550 54.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یوهان بلیک حاجی محمد قریشی محمد خوجملی 1000 53.0 3 01:03.130
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرتانیا رضا کاظمی محمد خوجملی 1200 54.0 6 01:18.340
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آرتانیا رضا کاظمی محمد خوجملی 1000 54.0 5 01:04.010
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سیتارا مروه آق و رومیسا قلر عطا محمد خوجملی 1000 51.0 3 01:02.150
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سیتارا مروه آق و رومیصا قلر عطا ابوطالب چاریزاده 1200 51.0 4 01:15.020
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق محمد خوجملی 1000 50.0 3 01:05.260
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آرتانیا رضا کاظمی مهرداد خوجملی 1000 53.0 7 01:07.010
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق مهرداد خوجملی 1200 50.0 4 01:16.730
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرتانیا رضا کاظمی مهرداد خوجملی 1200 54.0 9 01:20.260
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق مهرداد خوجملی 1000 50.0 8 01:06.080
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 01:05.540
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آرتانیا رضا کاظمی علی رضا شامیر 1000 54.0 8 01:08.400
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
آرتانیا رضا کاظمی علی رضا شامیر 1000 54.0 10 01:08.200