مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بیگداره مرحوم سینا شکیبا کمال دالی جه عطا 1000 50 10 01:07.41
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا محمد خوجملی 1000 50 5 01:04.47
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکای لاو خان گلدی شکیبا جواد آچاک 1000 50 5 01:04.88
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پایرسون امید میرزاعلی جواد آچاک 1000 55 3 01:04.24
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بیگداره مرحوم سینا شکیبا 1000 50
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اسکای لاو خان گلدی شکیبا عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 01:06.12