مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
راپیدو صدیق شیخ و یاسین ایری ستار مهرانی 1000 54.0 9 01:03.760
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
راپیدو محیا و محمدرضا شیخ نورمحمد بهادر 1200 54.0 7 01:15.810
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
راپیدو مهیا و محمدرضا شیخ نورمحمد بهادر 1200 53.0 3 01:16.660
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
راپیدو رضا شیخ و یوسف سقلی نورمحمد بهادر 1200 54.0 6 01:16.370
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
راپیدو رضا شیخ و یوسف سقلی مهدی صداقت 1000 53.0 6 01:05.200
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
راپیدو رسول آقایی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 7 01:05.030