مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی یاسر جرجانی 2200 50.0 6 02:29.110
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آلکس مهسان و مهرداد عسگریان ابوطالب چاریزاده 2200 53.0 4 02:26.440
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پانامرا حاج محمد سلطانی ابوطالب چاریزاده 1700 57.0 1 01:45.320
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوچربانو ایوب وجدانی و داود مهرانی آق اویلی بشگرد 1600 50.0 3 01:44.750
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پانامرا حاج محمد سلطانی ابوطالب چاریزاده 1550 53.0 1 01:36.390
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی ابوطالب چاریزاده 1550 52.0 7 01:41.180
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آلکس مهسان و مهرداد عسگریان 1200 54.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بنیامین جرجانی 1600 52.0 4 01:43.890
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آلکس ایمان و حاجی قوجق کمال دالی جه عطا 1600 55.0 6 01:42.990
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آلکس مهسان عسگریان جواد آچاک 1600 53.0 2 01:41.500
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی یاسر جرجانی 1550 52.0 4 01:42.470
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی جواد آچاک 1200 52.0 7 01:15.660
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اورهان قرق اورهان قلیچی 1000 53.0