مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی یاسر جرجانی 2200 50 6 02:29.11
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آلکس مهسان و مهرداد عسگریان ابوطالب چاریزاده 2200 53 4 02:26.44
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پانامرا حاج محمد سلطانی ابوطالب چاریزاده 1700 57 1 01:45.32
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوچربانو ایوب وجدانی و داود مهرانی آق اویلی بشگرد 1600 50 3 01:44.75
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پانامرا حاج محمد سلطانی ابوطالب چاریزاده 1550 53 1 01:36.39
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی ابوطالب چاریزاده 1550 52 7 01:41.18
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آلکس مهسان و مهرداد عسگریان 1200 54
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بنیامین جرجانی 1600 52 4 01:43.89
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آلکس ایمان و حاجی قوجق کمال دالی جه عطا 1600 55 6 01:42.99
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آلکس مهسان عسگریان جواد آچاک 1600 53 2 01:41.50
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی یاسر جرجانی 1550 52 4 01:42.47
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی جواد آچاک 1200 52 7 01:15.66
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اورهان قرق اورهان قلیچی 1000 53