مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرگار حاجی مراد کردی آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:02.28