مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 2200 55.0 2 02:23.990
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دمبرمز آی دیس و سویلن سن سبلی نورمحمد بهادر 1600 55.0 3 01:43.810
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آتابیگ سرهنگ اصغر سید النگی نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 01:06.670
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دمبرمز ارکان خان سن سبلی نورمحمد بهادر 1000 55.0 4 01:00.650
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
هج سنت مکائیل ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 01:00.550
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی جواد آچاک 1200 52.0 3 01:11.550
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 01:02.770
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 1550 53.0 2 01:37.990
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی جواد آچاک 1200 51.0 1 01:11.980
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مه وش نورگلدی رهنی نورمحمد بهادر 1000 54.0 7 01:01.660
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پامادور صوفیا رضوانی جواد آچاک 1200 53.0 1 01:11.980
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی نورمحمد بهادر 1200 52.0 6 01:12.990
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر 1600 50.0 7 01:46.290
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی نورمحمد بهادر 1000 52.0 5
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آتابیگ کامبیز وکامران باستان نورمحمد بهادر 1600 53.0 1 01:54.850
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
برند دادجان اونق ستار مهرانی 1600 53.0 4 01:42.890
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شاه سوین امین سلیمانی دانیال سوقی 1600 50.0 10 01:47.330
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پایرسون امید میرزاعلی نورمحمد بهادر 1000 52.0 9 01:01.720
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دل آرا 3 جمیله هیوه چی نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 01:10.350
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خان یلمه حاج رجب یلمه نورمحمد بهادر 1200 57.0 5 01:13.950
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خان یلمه حاج رجب یلمه نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 01:04.100
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گلدن داز حاج محمد پقه نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 01:05.480
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
دمبرمز قربان سن سبلی و ناصر کسلخه 1000 54.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سلطان صحرا مرحوم حالی پاکزاد نورمحمد بهادر 1000 53.0 4 01:03.800