مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 2200 55 2 02:23.99
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دمبرمز آی دیس و سویلن سن سبلی نورمحمد بهادر 1600 55 3 01:43.81
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آتابیگ سرهنگ اصغر سید النگی نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:06.67
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دمبرمز ارکان خان سن سبلی نورمحمد بهادر 1000 55 4 01:00.65
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
هج سنت مکائیل ایری نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:00.55
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی جواد آچاک 1200 52 3 01:11.55
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:02.77
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
برند دادجان اونق نورمحمد بهادر 1550 53 2 01:37.99
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی جواد آچاک 1200 51 1 01:11.98
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مه وش نورگلدی رهنی نورمحمد بهادر 1000 54 7 01:01.66
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پامادور صوفیا رضوانی جواد آچاک 1200 53 1 01:11.98
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی نورمحمد بهادر 1200 52 6 01:12.99
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تریتا فرهاد ترکمنی نورمحمد بهادر 1600 50 7 01:46.29
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی نورمحمد بهادر 1000 52 5
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آتابیگ کامبیز وکامران باستان نورمحمد بهادر 1600 53 1 01:54.85
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
برند دادجان اونق ستار مهرانی 1600 53 4 01:42.89
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شاه سوین امین سلیمانی دانیال سوقی 1600 50 10 01:47.33
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پایرسون امید میرزاعلی نورمحمد بهادر 1000 52 9 01:01.72
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دل آراجلیل جمیله هیوه چی نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:10.35
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خان یلمه حاج رجب یلمه نورمحمد بهادر 1200 57 5 01:13.95
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خان یلمه حاج رجب یلمه نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:04.10
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گلدن داز حاج محمد پقه نورمحمد بهادر 1000 52 4 01:05.48
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
دمبرمز قربان سن سبلی و ناصر کسلخه 1000 54
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سلطان صحرا مرحوم حالی پاکزاد نورمحمد بهادر 1000 53 4 01:03.80