مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آتش امین اصغر قاید امینی محمد خوجملی 1000 53 3 01:10.26
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آتش امین اصغر قاید امینی نورمحمد بهادر 1200 52 3 01:24.91
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مردانه رحمتی تاچ قلی حاجی ماهری ابوطالب چاریزاده 1000 54 2 01:11.74
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آتش امین اصغر قاید امینی جواد آچاک 1000 52 4 01:14.08
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آتابیگ کامبیز وکامران باستان رامین آق آتابای 1200 54 4 01:23.79
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
دل آراجلیل سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق پیمان قلرعطا 1200 52 1 01:26.95
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
دل آراجلیل سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق بنیامین جرجانی 1000 51 4 01:14.46