مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر آق اویلی بشگرد 1600 52.0 5 01:44.520
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ابرو اسما و حسنا آق و پرهام چراغی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 6 01:01.650
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آیدفل سرداری محمد امین بفخم آق اویلی بشگرد 1000 52.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آی گل ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی آق اویلی بشگرد 1550 53.0 7 01:42.420
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ابرو اسما و حسنا آق و پرهام چراغی 1200 53.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عروس بندر جعفر بابایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 01:01.120
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آیدفل سرداری محمد امین بخفم آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 01:02.330
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ابرو جعفر بابایی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 8 01:02.780
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عروس بندر جعفر بابایی 1000 50.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر آق اویلی بشگرد 1200 52.0 1 01:12.130
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ابرو جعفر بابایی آق اویلی بشگرد 1600 53.0 5 01:42.900
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آیدفل سرداری محمد امین بفخم آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 01:03.340
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آی گل ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 1 01:13.320
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مه وش نورگلدی رهنی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 01:00.890
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 01:03.460
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ابرو جعفر بابایی آق اویلی بشگرد 1200 53.0 1 01:15.180
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آی گل تویلی حاجی گلستانی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 3 01:04.070
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مه وش نورگلدی رهنی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 01:02.060
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابرو جعفر بابایی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 01:03.080
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آی گل تویلی حاجی گلستانی 1000 50.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قره قیز محمدصفا ساریخانی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 01:02.060
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
دوردونه سلیم قزل آق اویلی بشگرد 1000 50.0 8 01:07.200