مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی سارا بهمن توماچ عید محمد غراوی 1550 52 2 01:40.29