مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بایرام خان ناصر مارامایی و حامد اونق آرمین آق آتابای 1600 52.0 7 01:46.200
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آتش امین محمد رضا محمد زاده محمد خوجملی 1600 54.0 1 01:58.290
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کوئین کیارش بهرام پور پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 01:04.450
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سکرت کوین عرفان عموزاده خلیلی محمد خوجملی 1000 52.0 9 01:00.740
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آرش امین اصغر قاید امینی 1550 52.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بایرام خان ناصر مارامایی و حامد اونق محمد خوجملی 1550 52.0 7 01:41.960
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بایرام خان الکام سن سبلی ستار مهرانی 1000 52.0 5 01:03.110
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرام امین اصغر قاید امینی بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 01:15.410
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کوئین کیارش بهرام پور جواد آچاک 1000 50.0 4 01:05.490
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ترمه2 فرید عموزاده نورمحمد بهادر 1200 51.0 4 01:12.790
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بل اصغر قاید امینی محمد خوجملی 1600 53.0 3 01:59.310
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ترمه2 فرید عموزاده رامین قهرمان 1600 51.0 8 01:44.610
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی عبدالرحیم آرامیده 1200 51.0 4 01:24.310
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی محمد خوجملی 1200 52.0 5 01:24.550
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بل اصغر قاید امینی محمد خوجملی 1000 53.0 7 01:15.620
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ترمه2 فرید عموزاده محمد خوجملی 1550 51.0 5 01:40.680
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اطلس سروش آسا سرمدی مهرداد خوجملی 1000 50.0 5 01:14.960
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بایرام خان الکام سن سبلی محمد خوجملی 1200 52.0 6 01:17.390
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بل اصغر قاید امینی 1200 53.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بایرام خان حامد اونق محمد خوجملی 1000 52.0 3 01:04.420
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اطلس سروش آسا سرمدی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 01:15.790
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ترمه2 فرید عموزاده محمد خوجملی 1200 53.0 2 01:14.280
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آرش امین اصغر قاید امینی مهرداد خوجملی 1000 53.0 7 01:18.360
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اطلس سروش آسا سرمدی 1000 50.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ترمه2 فرید عموزاده ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 01:03.480
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آرش امین اصغر قاید امینی جواد آچاک 1000 52.0 7 01:15.600
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آرش امین اصغر قاید امینی جواد آچاک 1000 52.0 3 01:16.280
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اطلس سروش آسا سرمدی بنیامین جرجانی 1000 50.0 6 01:17.220
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ترمه2 فرید عموزاده محمد خوجملی 1000 52.0 4 01:03.690
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی جواد آچاک 1000 51.0 6 01:13.320
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی جواد آچاک 1000 51.0 1 01:11.360