مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تئو ول کات حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 01:03.030
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تئو ول کات حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر 1000 52.0