مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
استیو احمد بالاخان پیمان قلرعطا 1600 52.0 4 01:45.530
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تراول محمد حسین و مصطفی لک یاسر جرجانی 1000 55.0 3 01:03.600
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شاهیتا مرحوم بایرام بردی قورچای مهرداد خوجملی 1600 50.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
استیو احمد بالاخان ستار مهرانی 1000 54.0 3 01:03.440
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
شاهیتا مرحوم بایرام بردی قورچای نادر صالح پور 1550 50.0 10 01:47.210
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
شاهیتا بصیر گل چشمه نادر صالح پور 1000 50.0 3 01:03.500
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تراول محمد حسین و محسن لک آق اویلی بشگرد 1550 54.0 3 01:44.260