مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
چشم انداز عبدالغفار پنق مهرداد خوجملی 1000 50 3 01:03.62