مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته جواد آچاک 1000 50 6 01:01.12
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مانلی جمشید منتظرنظام ستار مهرانی 1000 52 7 01:01.68
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته کمال دالی جه عطا 1550 50 6 01:39.69
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مانلی جمشید منتظرنظام بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:01.71
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شیدابن کاکا شیدایی محمد خوجملی 1200 52 7 01:15.22
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته بنیامین جرجانی 1200 52 2 01:12.89
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:01.09
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته متین جرجانی 1000 50 4 01:01.89
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مانلی جمشید منتظرنظام نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:04.81
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شیدابن کاکا شیدایی رامین قهرمان 1200 52 7 01:16.70
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مانلی جمشید منتظرنظام کمال دالی جه عطا 1200 53 3 01:15.14
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شیدابن کاکا شیدایی بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:04.13
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مانلی جمشید منتظرنظام کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:03.56
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته کمال دالی جه عطا 1000 50 9 01:04.44
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته ستار مهرانی 1000 50 9 01:05.01
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شیدابن کاکا شیدایی ستار مهرانی 1000 52 1 01:04.36
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مانلی جمشید منتظرنظام کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:03.64