مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آل مرد ملا احمد تراچ کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 00:59.300