مربی ملا احمد تراج
31
7
2
4
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آل مرد از 16 تا 22 امتیاز ملا احمد تراچ کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 / 9 00:59.300 -