مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
المینا مرحوم حاج ارازقلی صداقت امیر مختومی 1000 50 9 01:08.89
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی هان حاجی رحیم میرابی امیر مختومی 1600 52 2 01:43.70
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
المینا مرحوم حاج ارازقلی صداقت امیر مختومی 1200 50
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آی هان حاجی رحیم میرابی 1000 52
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آی هان حاجی رحیم میرابی پیمان قلرعطا 1200 52 6 01:14.38
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی هان حاجی رحیم میرابی آرمین آق آتابای 1000 55 3 01:04.82
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
المینا مروه و بهنام اونقی مهرداد خوجملی 1000 50
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
المینا مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت پیمان قلرعطا 1000 50 7 01:04.81
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آی هان حاجی رحیم میرابی امیر مختومی 1000 55 4 01:03.97
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
المینا مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت امیر مختومی 1000 50 5 01:03.10