مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
دازجاوید آرمان اعظمی محمد خوجملی 1200 53 3 01:14.86
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دازجاوید آرمان اعظمی جواد آچاک 1000 53
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دازجاوید آرمان اعظمی جواد آچاک 1000 52 2 01:05.52