مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ماه مارال آرین رهبری امین محمدی 1600 54.0 1 01:42.010
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ماه مارال آرین رهبری امین محمدی 1550 54.0 1 01:39.030
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ماه مارال آرین رهبری امین محمدی 1000 52.0 2 01:01.700