مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گرداب بهرام شایان فر جواد آچاک 1000 52 5 01:04.29
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
والا2 بهرام شایان فر 1000 53
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گرداب سرکار خانم رضوانی 1000 52
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
والا2 بهرام شایان فر جواد آچاک 1000 52 2 01:02.77
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گرداب سرکار خانم رضوانی جواد آچاک 1000 52 4 01:03.72
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
چیتانو صفر جوش جواد آچاک 1000 52 7 01:04.76
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
چیتانو صفر جوش جواد آچاک 1200 52 8 01:19.27
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اتمیشن باغین علیرضا شجاعی باغینی 1000 52
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گرداب سرکار خانم رضوانی جواد آچاک 1000 52 12 01:07.55
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آرای محمد صفا وطن خواه و نازنین آهی رامین قهرمان 1550 50 7 01:43.03
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
والا2 صوفیا و شایان شایان فر جواد آچاک 1000 52 9 01:08.28
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق جواد آچاک 1550 53 7 01:45.05
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق جواد آچاک 1200 53
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق جواد آچاک ۱۲۰۰ 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اشکان خان محمد پقه بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:13.84
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
گرداب حاج سعید رضوانی و جواد آچاک 1000 52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرای حاج فرشید وطن خواه جواد آچاک 1000 50 6 01:03.96
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اشکان خان حاج سعید رضوانی جواد آچاک 1000 52 4 01:02.04
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پاریس2 محمدصفا سلاق و محمدشریف حسن قاسمی جواد آچاک 1000 53 5 01:04.26
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اشکان خان خوراک اسب سروین جواد آچاک 1000 52 5 01:02.16