مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
گیورگی امید بدراقی بنیامین جرجانی 1600 52.0 4 01:43.900
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی بنیامین جرجانی 1000 52.0 3 01:04.260
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آنیک ایلیاد و بهزاد و امید اوده بنیامین جرجانی 1700 50.0 6 01:52.730
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 6 01:01.180
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گیورگی امید بدراقی ستار مهرانی 1000 55.0 5 01:01.770
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رامین قهرمان 1200 50.0 5 01:11.960
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آتیک امید و ایلیاد اوده ابوطالب چاریزاده 1200 55.0 9 01:12.630
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده آق اویلی بشگرد 1200 51.0 2 01:12.140
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
راحیل ناصر متمکن رامین قهرمان 1200 52.0 4 01:18.150
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
راحیل عزیز و مجید متمکن آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:03.790
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رامین قهرمان 1000 51.0 7 01:03.200
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی 1000 52.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
راحیل مرحوم مجید متمکن 1600 52.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تای سیز نرگس عنبریان رامین قهرمان 1000 50.0 7 01:04.680
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی آق اویلی بشگرد 1550 53.0 7 01:43.280
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گیورگی امید بدراقی آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 01:14.700
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 4 01:05.070
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده بنیامین جرجانی 1200 50.0 6 01:14.740
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گیورگی امید بدراقی ستار مهرانی 1200 54.0 3 01:15.980
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تای سیز نرگس عنبریان نورمحمد بهادر 1000 50.0 6 01:06.240
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی ستار مهرانی 1200 53.0 1 01:14.820
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی 1000 52.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی محمد خوجملی 1000 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
پاراکس مهران و رسول نظر خانی محمد خوجملی 1200 53.0 8 01:14.660
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین رامین قهرمان 1000 52.0 9 01:06.960
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تای سیز مسعود عنبریان رامین قهرمان 1000 50.0 5 01:07.190
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گیورگی امید بدراقی محمد خوجملی 1000 52.0 4 01:04.030
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی محمد خوجملی 1000 52.0 3 01:03.260
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پاراکس مهران و رسول نظر خانی ستار مهرانی 1000 54.0 6 01:03.250
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین پیمان قلرعطا 1000 52.0 6 01:06.440
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
راحیل مرحوم مجید متمکن رامین قهرمان 1000 50.0 3 01:04.480