مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
داگلاس حاج نورمحمد سیدی قوجق ستار مهرانی 1000 52.0 8 01:03.270
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
داگلاس سلیمان خوجملی رامین قهرمان 1000 52.0 8 01:03.630
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
داگلاس سلیمان خ,جملی متین جرجانی 1200 52.0 10 01:16.410
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
داگلاس حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 01:04.490
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
داگلاس حسین و محمد آبایی محمد خوجملی 1000 52.0 4 01:06.230