مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
خان بولگ حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی پیمان قلرعطا 1000 53 5 01:08.86
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
به سیما محسن بارگاهی 1000 52
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری مهرداد خوجملی 1000 52 4 01:04.04
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
خان بولگ حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی پیمان قلرعطا 1600 53 1 01:56.43
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تولفر حاج گلدی آخوند تراچ کمال دالی جه عطا 1000 50 8
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
خان بولگ حاج حسین و مرحوم عاشوربردی جرجانی مهرداد خوجملی 1600 52 5 01:58.01
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:05.58
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
به سیما حاج غفور جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.58
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تولفر حاج گلدی آخوند تراچ 1000 50
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
لالانا حامد معتمد و مخدجان چپرلی 1200 53
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری محمد خوجملی 1000 52 10 01:06.71
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری محمد خوجملی 1000 52 4 01:06.25
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
به سیما حاج غفور جرجانی 1000 52
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:07.42
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لالانا مرحومان تویجی قوانلو و قربانقلی گل چشمه نادر صالح پور 1000 52 2 01:03.91
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لالانا حسن قورچائی و یعقوب نفس پور نادر صالح پور 1000 52 4 01:07.11
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اخمو منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 6 01:04.16