مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1200 51.0 3 01:11.400
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکسل هج داود مشرقی آق اویلی بشگرد 1200 53.0 2 01:11.850
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1700 53.0 5 01:49.390
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1200 51.0 2 01:10.980
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1550 52.0 6 01:39.530
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
اکسل هج داود مشرقی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 2 00:59.660
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 01:00.160
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1600 54.0 1 01:42.450
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اورگان تولید و پرورش اسب مشرقی 1000 50.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اکسل هج داود مشرقی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 00:59.870
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 2 01:00.930
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بنهور احمد موحد و عظیم گوگ کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 01:04.420
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکسل هج داود مشرقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 01:01.500
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تایم هج مهدی مشرقی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 3 01:14.070
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تایم هج مهدی مشرقی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 01:01.440